Welcome to Informačné centrum Európsky dom   Click to listen highlighted text! Welcome to Informačné centrum Európsky dom Powered By GSpeech
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
18jan

Národná prírodná rezervácia Dreveník

Národná prírodná rezervácia Dreveník

Patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku. Bola vyhlásená v roku 1933. Dreveník je naše najrozsiahlejšie travertínové územie s krasovou morfológiou. Vznikol spojením niekoľkých travertínových kôp, ktoré sa tu usadili z minerálnych prameňov. Z viacerých výskytov travertínu na Spiši je Dreveník najstarší. Jeho dnešný tvar pripomína stolovú horu mierne naklonenú k severovýchodu. Z povrchových krasových foriem sú tu zastúpené škrapy, závrty a iné. Na okrajoch porušených puklinami vznikli skalné mesta. Pôvabný Kamenný raj vo východnej časti a bizarné, z prírodovedného hľadiska najhodnotnejšie strmé Peklo v západnej časti územia. Na juhozápadnej strane sú jaskyne s bohatými nálezmi po pračloveku. Doteraz bolo opísaných 24 jaskýň. Zvláštnosťou je tu ľadová výzdoba vo forme krapnikov, jazierok a nátekov. V lete tam teplota vystúpi len na 0 – 1 ˚C.

Vhodný pre geoturizmus, vlastivednú turistiku, pešiu turistiku, horolezetstvo, jazdecký turizmus, speleologický turizmus.

Zdroj: http://www.tic-spisskepodhradie.com/

18jan

Národná prírodná rezervácia Rajtopiky

Národná prírodná rezervácia Rajtopiky

Nachádza sa v blízkosti obce Dúbrava na ochranu západných bralnatých svahov budovaných pestrými bridlicami, kremencami a dolomitmi triasu so zachovanými biocenózami skál a piatich lesných typov. Fytogeografický je významný výskyt ometliny smutnej.

Vhodná pre geoturizmus, pešiu turistiku,

18jan

Národná prírodná rezervácia Sivá Brada

Národná prírodná rezervácia Sivá Brada

Je zaujímavá svojou súčasnou aktivitou štyroch minerálnych prameňov, z ktorých sa vyzrážava travertín. Travertínová kopa má priemer základne asi 500 m, relatívnu výšku 25 m. Spodnejšie partie kopy tvorené žltohnedými sedimentmi sú najstarším útvarom Sivej Brady, vrchnejšie svetlosivé sú mladšie. Zaujímavým útvarom kopy je jazierko na jej vrchole, v priemere cca 5 m, hlboké 20 – 30 cm, cez jeho vodu badať stálu erupciu CO2 a H2S. Po obvode jazierka sa utvoril ochranný val z travertínov. Na úpätí kopy sa urobil vrt, v minulosti z neho vystupovala voda v podobe gejzíru, ktorý mal erupcie každých 5 – 6 hodín, čas výveru bol 1 -2 hodiny, výška erupcie bola 3 – 5 m.

Vhodná pregeoturizmus, vlastivedný turizmus, pešiu turistiku


Zdroj: http://www.tic-spisskepodhradie.com/

18jan

NATURA 2000 Travertíny pri Spišskom Podhradí

Travertíny pri Spišskom Podhradí predstavujú najrozsiahlejší travertínový komplex na Slovensku. Sústava šiestich travertínových útvarov – tzv. kôp vznikla na miestach dlhodobého usadzovania výverov minerálnych vôd na zlomových líniách flyšového podložia Hornádskej kotliny. Medzi najstaršie patrí Dreveník a kopa Spišského hradu, ktoré začali vznikať už koncom treťohôr, väčšina útvarov však pochádza zo štvrtohôr. Na Sivej Brade sa nachádzajú pramene, z ktorých vzniká travertín aj v súčasnosti, na ostatných kopách už aktívna činnosť prameňov zanikla. Zaujímavosťou je občasné travertínové jazierko na Pažici. Na starších travertínových kopách je vyvinutý esteticky pôsobivý reliéf separovaných travertínových blokov, ktoré sa odtrhli a zosunuli od okrajov materského masívu a vytvárajú malebné skalné mestá (najznámejšie sú Kamenný raj a Peklo na Dreveníku).

18jan

Prírodná pamiatka Jazierko na Pažiti

Prírodná pamiatka Jazierko na Pažiti

Patrí k početným minerálnym výverom v úseku Baldovce – Sivá Brada. Režim tohto výveru sa vyznačuje výraznými zmenami podstatne v závislosti od zrážkových pomerov v širšom okolí. Hladina vody v jazierku stúpa, klesá až sa  stráca, pričom na jeho dne možno pozorovať stále výrony plynov.

Vhodné pre pešiu turistiku, jazdecký turizmus,

Zdroj: http://www.tic-spisskepodhradie.com/

18jan

Prírodná pamiatka Ostra hora

Prírodná pamiatka Ostra hora

Ostrá hora je prostredná z troch travertínových kôp severojužného smeru Spišský hrad, Ostra hora a Dreveník. Travertín sa tu usadil podobne ako na Dreveníku koncom treťohôr. Pôvodný kopulovitý tvar Ostrej hory sa v priebehu pleistocénu veľmi rozrušil. Najprv bol rozrušený a odnesený okolitý mäkký flyšový komplex, čo osamotilo travertínové teleso so strmými stenami a svahmi. Potom sa na travertínoch začalo mechanické zvetrávanie a krasovatenie.

Vhodná pre geoturizmus, pešiu turistiku, paragliding,

Zdroj: http://www.tic-spisskepodhradie.com/

18jan

Prírodná pamiatka Sobotisko

Prírodná pamiatka Sobotisko

Je súčasťou komplexu travertínových kôp v okolí Spišského Podhradia. Na povrchu travertínovej kopy sa utvorila teplá a výhrevná pôda rendzina. Je porastená teplomilnou  až suchomilnou vegetáciou, väčšinou stepného charakteru s niektorými vzácnymi elementmi. Pôvodne slúžila ako pasienok, dnes je z väčšej časti zalesnená. Sobotisko je významná lokalita z hľadiska prehistórie človeka. V malej ťažobnej jame na travertín na východnom svahu kopy sa našli kamenné nástroje a stopy ohnísk z obdobia stredného paleolitu (mousteriánska kultúra) zaliate 

Zdroj: http://www.tic-spisskepodhradie.com/

Go to Top Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech